Category: Lifestyle

วัฒนธรรม K-pop ในกัมพูชา : กระแสการเลียนแบบที่น่าสนใจวัฒนธรรม K-pop ในกัมพูชา : กระแสการเลียนแบบที่น่าสนใจ

วัฒนธรรม K-pop ในกัมพูชา
          คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันกระแสวัฒนธรรม K-pop นั้น มีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมบันเทิงของโลกใบนี้ เกาหลีแทบจะเป็นประเทศที่สร้างรายได้ให้กับตนเองจากวัฒนธรรมบันเทิงได้มากที่สุดนับตั้งแต่มีประเทศใดเคยทำได้มาก่อน หนึ่งในนั้น คือการส่งกระแสวัฒนธรรม korea fever ไปตามทั่วทุกมุมโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศอย่างกัมพูชา ซึ่งมีประชากรราว 15 ล้านคน เป็นประเทศที่มีระบบทางเศรษฐกิจเติบโตช้ากว่าประเทศรอบข้างอย่างไทยและเวียดนามเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดกระแสการเลียนแบบทางวัฒนธรรม ศิลปินกัมพูชา ต้องออกมา cover หรือผลิตงานสื่อบันเทิงที่มีต้นแบบมาจากเกาหลีทั้งสิ้น         ความในจุดข้างต้น คงบ่งชี้ได้ว่ากระแสวัฒนธรรม k-pop นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ถึงขั้นที่ว่าศิลปินภายในประเทศหรือสื่อบันเทิงภายในประเทศกัมพูชายังต้องลุกออกมาเลียนแบบและเรียนรู้ความเป็นเกาหลีกันทั้งสิ้น         มากกว่านั้น คือ [...]

กระแสการฟังเพลงของวัยรุ่นลาวยุคใหม่กระแสการฟังเพลงของวัยรุ่นลาวยุคใหม่

กระแสการฟังเพลงของวัยรุ่นยุคใหม่
          การฟังเพลงนับเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องช่วยในการผ่อนคลายของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เป็นเครื่องมือที่ผู้คนทุกคนและทุกช่วงวัยเลือกที่จะใช้ในการผ่อนคลายตัวเองมาแต่ไหนแต่ไร ส่งผลทำให้เพลงทุกบทเพลงมีพลวัตและความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นภายในบริบทแวดล้อมนั้นๆ สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธได้ยาก คือ การที่บทเพลงในช่วงเวลานั้นๆ ได้รับเอาอิทธิพลทางความคิดของยุคสมัยและวัฒนธรรมที่เป็นกระแสของช่วงเวลานั้นๆ เข้ามาในบทเพลง เช่นเดียวกับค่านิยม กระแสอิทธิพลทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่หมุนเวียนอยู่เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย ล้วนส่งผลต่อเพลง รวมไปถึงค่านิยมในการฟังเพลงในช่วงเวลานั้นๆด้วย           เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรายังประเทศลาว ซึ่งภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเข้าสู้ยุคสมัยใหม่ในปีคริสตศักราช 1975 นั้น ได้นำพาให้ประเทศลาวได้พบเจอกับวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ประสมปะปนกับวัฒนธรรมเดิมในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส จากเดิมที่เพลงที่นิยมภายในจะเป็นเพลงที่ถูกส่งเข้ามาจากฝรั่งเศส ได้เปลี่ยนแปลงและก่อกำเนิดเพลงลาวร่วมสมัยขึ้น ในช่วงเวลานั้น กินเวลาต่อเนื่องและพัฒนาร่วมกับวัฒนธรรมการเมือง สังคมลาว จวบจนปัจจุบัน           คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน กระแส [...]