Day: August 21, 2020

กระแสการฟังเพลงของวัยรุ่นลาวยุคใหม่กระแสการฟังเพลงของวัยรุ่นลาวยุคใหม่

กระแสการฟังเพลงของวัยรุ่นยุคใหม่
          การฟังเพลงนับเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องช่วยในการผ่อนคลายของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เป็นเครื่องมือที่ผู้คนทุกคนและทุกช่วงวัยเลือกที่จะใช้ในการผ่อนคลายตัวเองมาแต่ไหนแต่ไร ส่งผลทำให้เพลงทุกบทเพลงมีพลวัตและความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นภายในบริบทแวดล้อมนั้นๆ สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธได้ยาก คือ การที่บทเพลงในช่วงเวลานั้นๆ ได้รับเอาอิทธิพลทางความคิดของยุคสมัยและวัฒนธรรมที่เป็นกระแสของช่วงเวลานั้นๆ เข้ามาในบทเพลง เช่นเดียวกับค่านิยม กระแสอิทธิพลทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่หมุนเวียนอยู่เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย ล้วนส่งผลต่อเพลง รวมไปถึงค่านิยมในการฟังเพลงในช่วงเวลานั้นๆด้วย           เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรายังประเทศลาว ซึ่งภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเข้าสู้ยุคสมัยใหม่ในปีคริสตศักราช 1975 นั้น ได้นำพาให้ประเทศลาวได้พบเจอกับวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ประสมปะปนกับวัฒนธรรมเดิมในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส จากเดิมที่เพลงที่นิยมภายในจะเป็นเพลงที่ถูกส่งเข้ามาจากฝรั่งเศส ได้เปลี่ยนแปลงและก่อกำเนิดเพลงลาวร่วมสมัยขึ้น ในช่วงเวลานั้น กินเวลาต่อเนื่องและพัฒนาร่วมกับวัฒนธรรมการเมือง สังคมลาว จวบจนปัจจุบัน           คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน กระแส [...]