กระแสการฟังเพลงของวัยรุ่นลาวยุคใหม่

กระแสการฟังเพลงของวัยรุ่นยุคใหม่

          การฟังเพลงนับเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องช่วยในการผ่อนคลายของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เป็นเครื่องมือที่ผู้คนทุกคนและทุกช่วงวัยเลือกที่จะใช้ในการผ่อนคลายตัวเองมาแต่ไหนแต่ไร ส่งผลทำให้เพลงทุกบทเพลงมีพลวัตและความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นภายในบริบทแวดล้อมนั้นๆ สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธได้ยาก คือ การที่บทเพลงในช่วงเวลานั้นๆ ได้รับเอาอิทธิพลทางความคิดของยุคสมัยและวัฒนธรรมที่เป็นกระแสของช่วงเวลานั้นๆ เข้ามาในบทเพลง เช่นเดียวกับค่านิยม กระแสอิทธิพลทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่หมุนเวียนอยู่เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย ล้วนส่งผลต่อเพลง รวมไปถึงค่านิยมในการฟังเพลงในช่วงเวลานั้นๆด้วย

          เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรายังประเทศลาว ซึ่งภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเข้าสู้ยุคสมัยใหม่ในปีคริสตศักราช 1975 นั้น ได้นำพาให้ประเทศลาวได้พบเจอกับวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ประสมปะปนกับวัฒนธรรมเดิมในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส จากเดิมที่เพลงที่นิยมภายในจะเป็นเพลงที่ถูกส่งเข้ามาจากฝรั่งเศส ได้เปลี่ยนแปลงและก่อกำเนิดเพลงลาวร่วมสมัยขึ้น ในช่วงเวลานั้น กินเวลาต่อเนื่องและพัฒนาร่วมกับวัฒนธรรมการเมือง สังคมลาว จวบจนปัจจุบัน

          คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน กระแส K-pop กำลังเป็นคลื่นอิทธิพลที่วิ่งเข้ามากระทบทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งประเทศไทย กัมพูชา ซึ่งเกิดปรากฏการณ์เลียนแบบขึ้นทั่วทุกหัวระแหง แต่เป็นน่าที่สังเกตว่าคลื่นวัฒนธรรมดังกล่าวนั้นกระทบต่อลาวยังเชื่องช้าและไม่รุนแรงเท่าที่ควร จะเป็นด้วยเพราะเหตุผลใด ในบทความนี้ เรามาลองหาคำตอบกันครับ

          น่าสนใจว่าในปัจจุบันวัยรุ่นลาว นิยมฟังเพลง rap เป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่ง อาจเนื่องมาจากว่าวัฒนธรรมเพลงที่วัยรุ่นลาวยุคใหม่ได้รับเข้าไปนั้น เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับส่งทอดมาจากวัฒนธรรมบันเทิงในฝั่งไทยซะส่วนมาก โดยเราจะสังเกตได้ว่าในช่วงประมาณ 5 ถึง 6 ที่ผ่าน กระแสเพลง rap ในไทยกำลังเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก ความนิยมในจุดนี้อาจส่งต่อไปยังกระแสวัฒนธรรมร่วมสมัยลาวที่มีความนิยมตามมาในช่วงเวลาภายหลังจากนั้น ซึ่งอาจเนื่องด้วยความใกล้ชิดทางภาษาระหว่างลาวกับไทยก็เป็นไปได้เช่นกัน

          แม้กระนั้นในวัฒนธรรมกระแส Rap ของลาวที่กำลังเป็นที่นิยมก็ยังปรากฏว่ามีคลื่นกระแสอิทธิพลวัฒนธรรมจีนเข้ามาประสม เพราะปรากฏว่ามีเพลงบางเพลงในเพลง rap ลาวยุคใหม่ได้ได้มีการเอาภาษาจีนเข้ามาใช้ด้วย นั้นอาจเนื่องด้วยเหตุผลทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมากได้ด้วยเช่นกัน

          จากเหตุผลทั้งสองข้อข้างต้น ยอมเป็นเหตุผลว่าเหตุใดวัยรุ่นลาวจึงไม่นิยม K-pop แต่กลับนิยม เพลง rap นั้นก็อาจจะเพราะความใกล้ชิดทางภาษาและวัฒนธรรมการเมืองนั้นส่งผลต่อเพลงด้วยเช่นกัน